Salgsbetingelser

NorTronic AS

STANDARD SALGSBETINGELSER FOR NÆRINGSKJØP

1. Innledende presiseringer
NorTronic AS sine salgsbetingelser gjelder for salg av varer til kunder som handler som ledd i næringsvirksomhet. Salgsbetingelsene oppstiller de viktigste rettigheter og plikter knyttet til kjøpet, og vil suppleres av underliggende lovgivning dersom ikke noe annet kommer frem av de enkelte bestemmelsene. Salgsbetingelsene gjelder for kjøp som gjøres fysisk ved selgers utsalgssted, på e-post eller over internett. Med mindre noe annet er skriftlig avtalt mellom selger og kjøper, legges disse standard salgsbetingelsene til grunn.

Partene i avtalen består av selger og kjøper:
Selger: NorTronic AS, organisasjonsnummer: 926 890 808.
Kjøper: den juridiske personen som bestiller vare(r) fra selger.

Avtalen består av de opplysninger selger har gitt kjøper om kjøpet og varen, samt selgers standard salgsbetingelser. Alle illustrasjoner og oppgaver over priser og tekniske opplysninger i kataloger, brosjyrer, på nett og annet reklamemateriell, er kun veiledende.

2. Avtaleinngåelse
Avtale anses inngått når selger har mottatt bestilling eller ordre fra kjøper. Kjøper anses samtidig å ha akseptert selgers standard salgsbetingelser.

Dersom selger har gitt kjøper et tilbud, gjelder tilbudet i 3 måneder eller inntil selger skriftlig trekker tilbudet tilbake, hvis det inntreffer før 3 måneder.

Partene er ikke bundet av avtalen dersom det foreligger skrivefeil eller lignende, og den annen part skjønte eller burde skjønne at en slik feil forelå.

3. Ordrebekreftelse
Selger skal bekrefte kjøpers bestilling i en ordrebekreftelse uten ugrunnet opphold etter at selger har mottatt bestilling.

Kjøper skal kontrollere at ordrebekreftelsen harmonerer med bestillingen med tanke på varetype, antall, pris osv. Dersom det ikke er samsvar mellom bestilling og ordrebekreftelse, skal kjøper uten ugrunnet opphold gjøre selger oppmerksom på det.

For at ved­legg skal anses som en del av avtalen, må dette være bekreftet av selger i ordre­bekreftelsen.

4. Priser
Alle priser er oppgitt i nor­ske kroner, ekskl. merverdiav­gift. Alle priser baserer seg på de import-, skatte- og avgiftsregler, herunder miljøgebyr, som gjelder på bestillingstidspunktet. Dersom disse endres i tidspunktet mellom bestilling og leveringstidspunkt for de varer avtalen om­fatter, har selger adgang til å fakturere kjøper for eventuelle merkostnader.

Med mindre an­net er avtalt, påligger det kjøper å svare utgifter til transport, forsik­ring og andre avgifter og utgifter. Embal­lasje er ikke inkludert i prisen.

For bestillinger under kr. 1.000,- beregnes et fakturer­ingsgebyr på kr. 50,-.

5. Betaling og selgers rettigheter ved kjøpers mislighold
Med mindre annet er avtalt, skal betalingen skje netto pr. 15 dager fra levering.

Ved delleveranser skal leveransen faktureres etter hvert som den leveres.

Ved forsinket betaling, påløper forsinkelsesrenter etter reglene i forsinkelsesrenteloven.

Ved forsinket betaling har selger i tillegg rett til, etter å ha gitt kjøperen skriftlig meddelelse om dette, å innstille oppfyllelsen av sine forpliktelser etter avtalen inntil betaling skjer.

Selger kan heve kjøpet ved forsinket betaling dersom kontraktsbruddet er vesentlig. Forsinkelse på 2 måneder skal alltid anses som vesentlig.

I tillegg til det ovennevnte kommer kjøpslovens bestemmelser om selgers rettigheter ved kjøpers mislighold til anvendelse.

6. Leveringstidspunkt
Leveringstidspunkt skal fremgå av avtalen.

Ved levering går ansvar og risikoen for varen over på kjøper. Med mindre annet er avtalt, skal levering skje «Ex Works» i henhold til de ved avtalens inngåelse gjeldende INCOTERMS. Er særskilte leveringsbetingelser avtalt, skal disse fortolkes så langt som mulig i samsvar med de ved avtalens inngåelse gjeldende INCOTERMS.

Oppstår forsinkelse som følge av force majeure eller på grunn av handling eller unnlatelse fra kjøpers side, skal leveringstidspunkt forlenges med en frist som etter omstendighetene fremstår som rimelig. Leveringstidspunktet skal forlenges selv om årsaken til forsinkelsen inntrer etter utgangen av det opprinnelig avtalte leveringstidspunktet.

Kan ikke kjøper overta varen på leveringstidspunktet, eller det må anses som sannsynlig at så er tilfelle, skal kjøper uten ugrunnet opphold skriftlig meddele dette til selger. Kjøper skal samtidig, så vidt mulig, angi når leveranse kan finne sted.

Hvis kjøper unnlater å ta imot varen på leveringstidspunktet, er kjøper likevel forpliktet til å erlegge enhver betaling som er gjort avhengig av levering, som om varen hadde vært levert. Selger skal besørge lagring av varen for kjøperens regning og risiko. Hvis kjøperen krever det, skal selger forsikre varen for kjøpers regning.

Unnlater kjøper å motta varen på leveringstidspunktet, går risikoen for varen likevel over på kjøper, og betalingsforpliktelse inntrer.

7. Kjøpers rettigheter ved forsinkelse
Dersom varen blir forsinket med mer enn 3 måneder etter avtalt leveringstidspunkt, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøpers side, har kjøper rett til prisavslag, begrenset oppad til 10 % av avtalt kjøpesum.

Dersom forsinkelsen er vesentlig, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøpers side, har kjøper rett til å heve avtalen etter reglene i kjøpsloven.

Kjøpers rett til prisavslag og heving regulert i dette punktet, er en uttømmende regulering av kjøpers misligholdsbeføyelser som følge av selgers forsinkelse.

Kjøper kan ikke kreve erstatning for lidt eller indirekte tap som følge av forsinket levering. Dette gjelder for ethvert tap forsinkelsen måtte forårsake, som for eksempel driftstap, tapt fortjeneste og andre økonomiske konsekvenser, herunder tap som følge av at transaksjoner av pengeverdier slettes, forsvinner eller av eventuelle andre årsaker ikke tilkommer kjøperen.

8. Salgspanterett
Selger har salgspanterett i varen inntil full betaling foreligger, jfr. panteloven § 3-14 og § 3-22. Oppgjør ved aksept eller annet betalings­dokument, som er innløsbart med regressan­svar for selger, med­fører ikke bortfall av pante­rett. Ved betalings­mislighold er selger berettiget til å kreve utlevert salgspantet.

9. Retur og kansellering
Retur av varen uten at det foreligger feil eller mangler, kan bare finne sted etter særskilt avtale med selger. Slik retur skjer for kjøpers regning og risiko.

Dersom kjøper kansellerer avtalen før avtalt leveringstidspunkt, har selger rett til å fakturere kjøper et kans­elleringsge­byr som beregnes i henhold til graden av ferdig­stilling av varen, dog mini­mum 25% av kontrakts­verdien.

10. Kvalitetssikring og etterfølgende forbedring av Produktet
Selgers sluttkontroll og kvalitetssikringssystem omfatter kun varen. Dersom selger skal foreta idriftssettelse av varen, skal dette skje i henhold til selgers interne retningslinjer, med mindre annet er avtalt skriftlig.

Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer eller forbedringer av varen etter levering har funnet sted.

11. Kjøpers inspeksjonsplikt
Kjøper skal undersøke varen straks etter at den er mottatt.

For mangler som oppdages eller burde ha blitt oppdaget ved undersøkelsen, gjelder selgers ansvar kun dersom manglene meddeles selger skriftlig innen 2 uker etter mottakelsen.

12. Garanti og reklamasjon
a) Selger er forpliktet til å avhjelpe mangler som skyldes feil i varens konstruksjon eller materiale, på de vilkår som fremgår av dette punkt 12.

b) Selgers ansvar omfatter ikke mangler som forårsakes av materiale som er skaffet av kjøper eller av konstruksjoner som er foreskrevet eller spesifisert av kjøper.

c) Selgers ansvar omfatter ikke mangler som skriver seg fra årsaker oppstått etter at risikoen er gått over på kjøper. Ansvaret omfatter for eksempel ikke mangler som oppstår som følge av at driftsforholdene avviker fra hva som er forutsatt i avtalen eller av uriktig bruk av varen. Det omfatter heller ikke mangler som skyldes mangelfullt vedlikehold eller uriktig montering fra kjøperens side, forandringer foretatt uten selgers skriftlige samtykke eller reparasjoner som kjøperen har utført på feilaktig måte. Selgers ansvar omfatter ikke normal slitasje og forringelse.

d) Selgers ansvar omfatter bare mangler som det reklameres over innen 12 måneder fra den dag varen ble levert.

e) For deler som er byttet ut eller reparert av selger i forbindelse med selgers avhjelp etter bokstav a), gjelder en reklamasjonsfrist for kjøper på 3 måneder etter at delene er byttet eller reparert.

f) Kjøperen skal gi skriftlig melding til selger om en mangel innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen, og uansett senest innen utløpet av de absolutte reklamasjonsfristene i bokstav d) og e). Meldingen skal inneholde en beskrivelse av hvordan mangelen ytrer seg. Dersom kjøperen ikke skriftlig underretter selger om en mangel innen de frister som er avtalt, mister kjøperen sin rett til å fremsette krav på grunn av mangelen.

Dersom det er grunn til å tro at mangelen kan medføre risiko for skade, skal selger opplyses om det straks. Gis ikke slik melding straks, taper kjøper retten til å fremsette krav på grunnlag av skade som inntrer på varen og som sannsynligvis ville ha vært unngått hvis slik melding hadde blitt gitt til selger.

g) Har selger mottatt skriftlig reklamasjon innenfor de avtalte reklamasjonsfrister, skal selger innen rimelig tid avhjelpe mangelen. Avhjelp skal finne sted på et tidspunkt som ikke i unødvendig grad forstyrrer kjøpers virksomhet.

Reparasjonen utføres der varen befinner seg, med mindre selger finner det er mer hensiktsmessig for begge parter at varen sendes til selger eller til et sted selger bestemmer.

Hvis reparasjonen kan skje ved at en mangelfull del byttes ut eller repareres, og demontering og innmontering av delen kan utføres uten spesiell kyndighet, kan selger kreve at den mangelfulle delen sendes til selger eller til et sted selger bestemmer for reparasjon eller utskiftning. Selgers avhjelp hva gjelder den mangelfulle del skal anses oppfylt når selger overleverer en reparert eller utskiftet del.

h) Selger har rett til å belaste kjøperen for frakt, reise, diett og oppholdsutgifter forbundet med reparasjon eller utskiftning av defekte deler.

i) Dersom avhjelp av mangelen medfører inngrep i annet enn varen, er kjøperen ansvarlig for arbeidet og kostnadene med dette.

j) Kjøperen skal følge selgers instruksjoner om transport og forsendelsesmåte i forbindelse med selgers avhjelp, og kjøperen er ansvarlig for tap som oppstår dersom slike instruksjoner ikke følges.

k) Mangelfulle deler som byttes ut i forbindelse med selgers avhjelp, skal stilles til selgers disposisjon og blir selgers eiendom.

l) Dersom kjøper har reklamert, og det viser seg ikke å foreligge mangel som selger er ansvarlig for, har selger rett til kompensasjon for det arbeid og de kostnader selger har blitt påført som følge av reklamasjonen.

13. Kjøpers rettigheter ved mangel
Dersom selger ikke oppfyller sine forpliktelser til å utføre avhjelp innen rimelig tid, kan kjøper skriftlig gi selger en rimelig frist for oppfyllelse. Er ikke selgers forpliktelser oppfylt innen fristen, har kjøper rett til enten:

i) for selgers regning og risiko å utføre eller få utført de foranstaltninger som er nødvendige for å avhjelpe mangelen, forutsatt at kostnadene ligger på et nivå som anses som rimelig og naturlig

eller;

ii) kreve prisavslag oppad begrenset til 10 % av den avtalte kjøpesum.

Dersom mangelen er vesentlig, kan kjøperen i stedet heve avtalen ved skriftlig meddelelse til selger.

Kjøper kan ikke kreve erstatning for lidt eller indirekte tap som følge av mangelen. Dette gjelder for ethvert tap mangelen måtte forårsake, som for eksempel driftstap, tapt fortjeneste og andre økonomiske konsekvenser, herunder tap som følge av at transaksjoner av pengeverdier slettes, forsvinner eller av eventuelle andre årsaker ikke tilkommer kjøperen.

Kjøpers misligholdsbeføyelser nevnt i dette punkteter en uttømmende regulering av kjøpers misligholdsbeføyelser som følge av mangler ved varen. Misligholdsbeføyelsene erstatter enhver annen rettighet som kjøper måtte ha i henhold til norsk rett.

14. Opplæring
Opplæring i bruk av varen, utover det som fremgår av standard dokumentasjon, inngår ikke i selgers leveranse og må avtales særskilt.

15. Force Majeure
Dersom uventede og uunngåeli­ge hendelser gjør det umulig for selger å oppfylle sine for­pliktelser i henhold til avtalen, skal kjøper straks informeres om dette og om de årsaker som umuliggjør leveransen.

Med «Force-Majeu­re» menes i denne sammenheng, hendelser som er utenfor kontraktspartenes kontroll, og som hindrer gjennomføring av avtalen og leveransen, herunder, men ikke begrenset til krig, fi­endtlige handlinger, streik, lock-out, jordskjelv, brann og andre naturkatastrofer, sykdom, forsinkelser eller mangler ved leveranser fra underlevera­ndører.

Selger er ansvarsfri for ute­blitt, forsinket og/eller mangelfull levering i Force- Majeure tilfellene.

16. Tvister
Eventuelle tvister om forstå­else av avtalen og disse Standard Salgsbetingelser skal søkes løst ved forhandlinger. Fører ikke forhandlinger fram, skal saken avgjøres av de ordinære domstoler, med mindre partene er enige om å bringe saken inn for vold­gift. Avtalen følger norsk rett. Verneting er Stavanger tingrett.